หน่วยงานหมวดเรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก123 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ใหญ่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์เล็ก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงแมลง
กรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรSmart Farmer ต้นแบบ อนาคตภาคการเกษตรที่ยั่งยืน
กรมส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยี-วิศวกรรมเกษตรระบบการให้น้ำพืช
กรมส่งเสริมการเกษตรพืชผัก-เห็ดการปลูกผักสำหรับคนเมือง
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช-การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชการวินิจฉัยศัตรูพืช เล่มที่ 2 (ยางพารา)
กรมส่งเสริมการเกษตรการเกษตรผสมผสานไร่นาสวนผสม
กรมส่งเสริมการเกษตรการเกษตรผสมผสานการปลูกพืชหลังนา
กรมส่งเสริมการเกษตรพืชผัก-เห็ดการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
กรมส่งเสริมการเกษตรพืชไร่การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง
กรมส่งเสริมการเกษตรพืชไร่การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง
กรมส่งเสริมการเกษตรข้าวการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการทำนา
กรมส่งเสริมการเกษตรพืชผัก-เห็ดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกพืชผักและพืชสมุนไพร
กรมส่งเสริมการเกษตรพืชไร่การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในการปลูกพืชไร่
กรมส่งเสริมการเกษตรไม้ผล-ไม้ยืนต้นการปลูกมะพร้าวและการควบคุมศัตรูมะพร้าว
กรมส่งเสริมการเกษตรไม้ดอก-ไม้ประดับเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดแตนเบียนบราคอน
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
กรมส่งเสริมการเกษตรการแปรรูปอาหาร-ผลิตภัณฑ์ตำรับอาหารจากต้นอ่อนพืช
กรมส่งเสริมการเกษตรการแปรรูปอาหาร-ผลิตภัณฑ์การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จากสับปะรด
กรมส่งเสริมการเกษตรการแปรรูปอาหาร-ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดโรคขอบใบแห้ง
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดเชื้อราไตรโคเดอร์มา
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดเชื้อราบิวเวอเรีย
กรมส่งเสริมการเกษตรการแปรรูปอาหาร-ผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด
กรมส่งเสริมการเกษตรดิน-ปุ๋ยการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมการเกษตรพืชผัก-เห็ดการเพาะผักงอก
กรมส่งเสริมการเกษตรอื่น ๆการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กรมส่งเสริมการเกษตรแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหาร
กรมส่งเสริมการเกษตรวิศวกรรมเกษตรการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงกบ
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเตรียมบ่ออย่างไร? จึงเลี้ยงกุ้งทะเลได้ผล
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการป้องกันและกำจัดโรคปลา
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลาช่อน
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลาจีน
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงปลานิลในกระชัง
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว
กรมประมงการแปรรูปอาหาร-ผลิตภัณฑ์การแปรรูปสัตว์น้ำ
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลาแรด
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลายี่สก
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลานิล
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลาบู่
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวาย
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงปลาสลิด
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงหอยแครง
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงหอยแมลงภู่
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจคู่มือการลำเลียงพันธุ์ปลา
กรมประมงสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงไรแดง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
กรมวิชาการเกษตรโรคพืช-การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชการใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
พืชผัก-เห็ดการนำเข้าหรือนำผ่านเมล็ดพันธุ์/เมล็ดที่เป็นสิ่งต้องห้าม
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
พืชผัก-เห็ดการเพาะเห็ดแครง
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
พืชผัก-เห็ดการเพาะเห็ดตีนแรด
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
พืชผัก-เห็ดการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
พืชผัก-เห็ดการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยด้วยทะลายปาล์มน้ำมัน
กรมวิชาการเกษตรไม้ผล-ไม้ยืนต้นการผลิตลำไยนอกฤดูด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต
กรมวิชาการเกษตรอื่น ๆแหนแดง
กรมวิชาการเกษตรไม้ผล-ไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7
กรมวิชาการเกษตรไม้ผล-ไม้ยืนต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
กรมการข้าวข้าวศูนย์ข้าวชุมชน
กรมการข้าวข้าวข้าวขาว การผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและผลผลิตสูง
กรมการข้าวข้าวมิตรแท้ของชาวนา
กรมการข้าวโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
กรมการข้าวโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดรู้ สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม
กรมการข้าวข้าวการโยนกล้า
กรมการข้าวข้าวโปสเตอร์ระบบนิเวศในนาข้าว
กรมการข้าวข้าวโปสเตอร์ศูนย์ข้าวชุมชน
กรมการข้าวข้าวโปสเตอร์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูกและกำจัดข้าวปน
กรมการข้าวข้าว81 พันธุ์ข้าวไทย
กรมการข้าวข้าวการจัดการธาตุอาหารพืชในนาข้าว
กรมการข้าวข้าวการปลูกข้าว 1 ฤดู
กรมการข้าวข้าวชาวนารุ่นใหม่หัวใจใหม่ทั้งระบบ
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอื่น ๆน้ำยาเอนกประสงค์..ลดรายจ่ายในครัวเรือน
สถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯพืชไร่ดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลัง
สถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯพืชไร่วิธีการจัดการดินปลูกมันสำปะหลัง "ดินขาดสังกะสี"
สถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯพืชไร่มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50
สถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯพืชไร่มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60
สถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯพืชไร่มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80
สถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯพืชไร่เตรียมตัวสู้เพลี้ยแป้งสีชมพูโดยไม่ต้องเสียเงิน
สถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูระบาด ห้ามใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์
กรมส่งเสริมการเกษตรวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนควรรู้
กรมส่งเสริมการเกษตรพืชผัก-เห็ดการขยายพันธุ์พืช
กรมพัฒนาที่ดินโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
พืชไร่อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว
กรมส่งเสริมการเกษตรสมุนไพรมะรุมพืชมหัศจรรย์
กรมพัฒนาที่ดินโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช
กรมพัฒนาที่ดินอื่น ๆโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดินดิน-ปุ๋ยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
กรมพัฒนาที่ดินอื่น ๆการผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6
กรมพัฒนาที่ดินดิน-ปุ๋ยจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว
กรมพัฒนาที่ดินดิน-ปุ๋ยจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11
กรมพัฒนาที่ดินดิน-ปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช
กรมพัฒนาที่ดินดิน-ปุ๋ยการจัดการดินหลังน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกไม้ผล
กรมพัฒนาที่ดินดิน-ปุ๋ยการจัดการดินหลังน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกยางพารา
กรมพัฒนาที่ดินดิน-ปุ๋ยการจัดการดินหลังน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกผัก
กรมพัฒนาที่ดินดิน-ปุ๋ยการจัดการดินหลังน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตรดิน-ปุ๋ยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นมีอะไรในหม่อนผลสด
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นพันธุ์หม่อนแนะนำสกลนคร 85
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการตัดแต่งกิ่งหม่อนสำหรับเลี้ยงไหม
กรมหม่อนไหมอื่น ๆการดูแลรักษาผ้าไหม
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการผลิตชาใบหม่อนเชิงพาณิชย์
กรมหม่อนไหมอื่น ๆผงไหม ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ จากภูมิปัญญาไทย
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นพันธุ์หม่อน-ไหมพันธุ์ดี
กรมหม่อนไหมอื่น ๆภูมิปัญญาการทอผ้าจกเมืองลอง
กรมหม่อนไหมอื่น ๆภูมิปัญญาการทอผ้าไหมแพรวา
กรมหม่อนไหมอื่น ๆภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่
กรมหม่อนไหมอื่น ๆการดูแลรักษาผ้าไหม
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการเลือกพื้นที่ปลูกและการดูแลรักษาสวนหม่อน
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมหัตถกรรม (เขตเกษตรอาศัยน้ำฝน)
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม (เขตเกษตรอาศัยน้ำฝน)
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการปลูกหม่อนเพื่อผลิตชาใบหม่อน
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการปลูกหม่อนผลสด
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นคู่มือการผลิตหม่อนใบอินทรีย์
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นคู่มือการผลิตหม่อนผลอินทรีย์
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการใช้ใบหม่อน (Mulberry leaves) เป็นอาหารสัตว์ปีกและสุกร
กรมหม่อนไหมอื่น ๆมาตรฐานหม่อนไหม
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการ์ตูน เรื่องการปลูกหม่อน
กรมหม่อนไหมสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการ์ตูน เรื่องการเลี้ยงไหม
กรมหม่อนไหมสัตว์-แมลงเศรษฐกิจการ์ตูน เรื่องการสาวไหม ฟอกย้อม และทอผ้าไหม
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นพันธุ์หม่อน
กรมหม่อนไหมไม้ผล-ไม้ยืนต้นการเขตกรรมหม่อน
กรมหม่อนไหมโรคพืช-การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชโรคหม่อนที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
กรมส่งเสริมการเกษตรสมุนไพรสมุนไพรรักษาโรค
กรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรYoung Smart Farmer อนาคตและทิศทางภาคเกษตรไทย
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
พืชไร่อ้อยพันธุ์อู่ทอง84-13
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
พืชไร่การทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
โรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
อื่น ๆถั่วเหลืองอาหารสุขภาพต้านโรค
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
อื่น ๆเมล็ดพันธุ์ SEEDS
กรมวิชาการเกษตร
"เอกสารจากเปิดบ้านงานวิจัย ปี 2561"
โรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดโรคกรีนนิ่งหรือโรคฮัวลองบิง
กรมส่งเสริมการเกษตรเทคโนโลยี-วิศวกรรมเกษตรระบบน้ำ
กรมส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าว กข43
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวพันธุ์ข้าว "กข43" และ "พิษณุโลก 80"
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวพญาลืมแกง
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวไร่ดอกข่า
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวหอมกระดังงา
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวหอมมะลิแดง
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวหอมมะลิสุดยอดข้าวหอมไทย
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวหอมมะลิสุดยอดข้าวหอมไทย
กรมการข้าว
"เอกสารจากงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561"
ข้าวข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง
กรมวิชาการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย สายพันธุ์ไทยไว้ใช้เอง
กรมวิชาการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบทำใช้เอง
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดสมุนไพรไทยไล่แมลง
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมโรคพืช
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดมวนพิฆาต หรือมวนโล่ (Stink bugs)
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดมวนเพชฌฆาต (Assassin bugs)
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดแมลงหางหนีบ
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดแมลงช้างปีกใส
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)เกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรSmart Farmerการเลี้ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)พืชผัก-เห็ดการเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ข้าวข้าวฮางปลอดสารพิษ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)พืชผัก-เห็ดหอมแดง
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)พืชผัก-เห็ดมหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ไม้ผล-ไม้ยืนต้นมะพร้าวน้ำหอม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ดิน-ปุ๋ยน้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)พืชผัก-เห็ดเส้นทางเห็ดโคนน้อย
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)สัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงนกกระทา
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)พืชผัก-เห็ดผักไฮโดรโปรนิกส์
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)สัตว์-แมลงเศรษฐกิจการเลี้ยงต่อหัวเสือ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ข้าวข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)พืชไร่ถั่วลิสง พืชหมุนเวียนสร้างรายได้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)พืชผัก-เห็ดการผลิตผักปลอดสารพิษ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ไม้ผล-ไม้ยืนต้นลูกหม่อนนอกฤดู
กรมส่งเสริมการเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยแม่สลองนอก
จังหวัดเชียงราย
กรมส่งเสริมการเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแม่แจ๋ม
จังหวัดลำปาง
กรมส่งเสริมการเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งเกษตรบ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านคุกพัฒนา ตำบลสารจิต อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนตำบลในเวียง-บ้านหนองเต่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาค้อทะเลภู จังหวัดเพชรบูรณ์
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
กรมส่งเสริมการเกษตรข้าวหว่านข้าว 5 กิโล ก็พอแล้ว
กรมส่งเสริมการเกษตรข้าวการกำจัดข้าวดีดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาร่วมกับจุลินทรีย์หน่อกล้วย สูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา จังหวัดอ่างทอง
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตพืชและสารปรับปรุงบำรุงดิน สูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา จังหวัดอ่างทอง
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืชที่สําคัญ
กรมส่งเสริมการเกษตรโรคพืช/ศัตรูพืช-การป้องกันและการกำจัดการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี