ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Mushroom Innovation Design Sprint “ระดมความคิด พิชิดเห็ดแครง ด้วยนวัตกรรม”
ในวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ สำนักงาน อตก. จ สงขลา
จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เหมาะสำหรับ เกษตรกรผู้สนใจในการสร้างนวัตกรรมให้กับเห็ดแครง
ผู้ประกอบการ นักวิจัย อาจารย์ หรือ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนักศึกษาที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจอาหาร
ที่จะมาร่วมเรียนรู้ถึง:
• กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการ
• การสร้างคุณค่าของสินค้าและการบริการ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
• การลงมือปฏิบัติจริงและนำเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ กับคณะกรรมการ

ตารางกิจกรรม:
วันที่ 18 กันยายน 2561
09:00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.45 น. บรรยายพิเศษ โอกาส และความสำคัญของเห็ดแครง
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : ค้นหาโอกาส
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : ระดมสมองสร้างไอเดีย
14.00 – 14.30 น. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ : แบบจำลอง
14.30 – 18.00 น. ลงมือปฏิบัติทำต้นแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ 19 กันยายน 61
09:00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น. เตรียมการนำเสนอ
10.30 – 12.00 น. นำเสนอ (ช่วงที่ 1 ) 5 ทีม (A) กับคณะกรรมการ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. นำเสนอ (ช่วงที่ 2 ) 5 ทีม (B) กับคณะกรรมการ
14.30 – 15.15 น. เห็ด TALK
15.15 – 15.30 น. มอบรางวัลและสรุปงาน

ลงทะเบียน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ – 10 กันยายน 2561 เท่านั้น
(ทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพียง 60 ท่านเท่านั้น โดยจะแจ้งผลให้ท่านทราบทางอีเมล์ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561)

***หมายเหตุ:
ผู้เข้าร่วมจะต้องเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด